โรงเรียน/สถาบัน ผู้ประสานงาน
1.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่  - ครูศิริลักษณ์ ตันหล้า
2.มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) จ.เชียงใหม่  - นางสาวสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
3.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  - นางสาวอังคณา สิงห์น้อย
4.ดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่  - นางสาวประภาศรี ปาลี
 - นางสาวสุชาดา หาญป่า
5.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จ.ลำพูน  - นางอารีวรรณ หวังดี
 - นายอมรเทพ ถาน้อย
 - นางสาวพัชาราภรณ์ ทองสมนึก
6.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน  - นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี
 - นางปัณณิกา แก้วกาศ
7.ทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน  - นายภิญโญ สุวรรณ์
 - นางณัฐกานต์ นันตากาศ
 - นางสาวพลับพลึง ปละอุด
8.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  - นายจรัส คำอ้าย
 - นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
 - นางสาววรัญญา เป็งปิง
9.เวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน  - นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา
 - นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภา
 - นางสาวจิตรา สมพิงค์
10.นาทรายวิทยาคม จ.ลำพูน  - นายดลนชัย ยาวิชัย
11.บ้านหนองเงือก จ.ลำพูน  - นางสาววิลาวัลย์ เกิดพงษ์
12.น้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูน  - นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
 - นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง
 - นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ
13.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี  - นางสาวอัมพร มะลิซ้อน
 - นางสาวศิราณี โชติงาม
14.สบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง  - นางสาวพัชราพร จามรี
 - นางสาวสุพิศ แก้วบุญเรือง
15.ไตรภพวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวฐิติวรดา อินปา
 - นางปราณี ขวัญกล่ำ
16.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง  - นางสาวอัมพิกา พิมสอน
17.เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จ.ลำปาง  - นายสุรินทร์ จิตรกล้า
 - นางสาวปิยพร กันทะวงศ์
18.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง  - นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะ
 - นางสาวแววดาว รู้เพียร
 - นางสาวสุธาลิณี ตั้งตัว
19.เทศบาล 3(บุญทวงค์อนุกูล) จ.ลำปาง  - นางสาวรัชนี ชมชื่น
 - นางสาวนฤมล ไชยบุญเรือง
 - นายสถาพร ณ ลำพูน
20.บุญวาทยวิทยาลัย จ.ลำปาง  - นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม
21.ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง  - นางสาวกุญชรี ผ่านสุวรรณ
 - นายนพพร ปุกคำ
22.เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จ.ลำปาง  - นางสาวกนกพร เมฆศิริ
 - นางวรรณา เทียมถนอม
23.อัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง  - นางวันเพ็ญ บุญยรัตน์
24.มัธยมวิทยา จ.ลำปาง  - นางเหมือนฤทัย ตามสมัย
 - นางสาว พิมประภา ธิหมื่น
 - นางสาวดวงพร ตุ้ยเครือ
25.พินิจวิทยา จ.ลำปาง  - นางรอเบีย วุฒิ
26.ปริยัติวัดม่อนจำศีล จ.ลำปาง  - นายสมพร มันปะละ
 - นายพิบูลย์ ชยโอว์สกุล
27.วัดหลวงวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวจณิตา พุทธวงค์
 - นางสาวจิตตินันท์ วันชมภู
 - นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุล
28.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวธิดา ใจตรง
 - นางสาวดวงพร สมจันทร์ตา
 - นางสาวสุกัญญา สุยะสืบ
29.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง  - นางรัตนา มั่นคง
 - นางสาวเกตูฤดี ราชไชยา
 - นางเมตตา ดวงสนม
30.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง  - นางสาวกุลชญา เต็มสวัสดิ์
 - นางสาวสุพัตตรา สีดาสาร
31.กอรวกพิทยาสรรค์ จ.ลำปาง  - นางสาวปิมยภา วันดีรัตน์
 - นางธาริณี คำมาเครือ
 - นายเจษฎา ป๋าเมืองมูล
32.แม่เมาะวิทยา จ.ลำปาง  - นางณิชกานต์ ทิพพระหา
 - นางภาวี อุ่นจิิตร
 - นางสาวนิภาพร เขียวอ่อน
33.ดอนไชยวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวชุรีรัตน์ บุญสูง
 - นางสาววนิดา แสนภูวา
34.ประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง  - นายเสน่ห์ ชุมแสน
35.ประชาราชวิทยา จ.ลำปาง  - นางรัตติกาล เงินมูล
 - นางสาววนิดา บุญมี
36.บ้านแม่ตา จ.ลำปาง  - นางวรดา ชัยขุนพล
 - ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา คนภู
37.ทุ่งคาวิทยา จ.ลำปาง  - นายจักรวาล เขียวดี
 - นางสาวธัญนิชา รวยถาวรกิจ
 - นางพัชณี วงศ์ธิมา
38.แจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวสุพรรษา กล้าทำ
 - นางสาวจิราพร ใจแปง
 - นางสาวรัชนี กามาด
39.เถินวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวนวพร อะกะเรือน
40.บ้านแม่ทะ จ.ลำปาง  - นางจุฑามาศ ชุ่มเชย
 - นางสาวทัศนีย์ มูลคำปลิว
 - นางสาวแสงงาม นิธิภคพันธ์
41.บ้านนาคต จ.ลำปาง  - นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์
 - นางชนัฐภรณ์ กลิ่นหอม
42.โรงเรียนเเม่ทะพัฒนศึกษา จ.ลำปาง  - นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะ
43.แม่ทะประชาสามัคคี จ.ลำปาง  - นางอารีย์ ใจคำ
 - นายทักษ์ดนัย พรมมินทร์
 - นายอรุชา ซาวหล้า
44.ชุมชนบ้านจัววิทยา จ.ลำปาง  - นายปรัชญา คำภิโล
45.อนุบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง  - นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
46.ห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปาง  - นายสกัด รินฤทธิ์์
47.วัดบ้านหม้อศึกษา จ.ลำปาง  - นายเกียรติพร ทะดวงสอน
48.แม่สันวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวศิรินาถ สิทธิการ
49.เมืองปานพัฒนวิทย์ จ.ลำปาง  - นางณาลัย รินฤทธิ์
 - นางอุทุมพร เกิดมงคล
50.ทุ่งอุดมวิทยา จ.ลำปาง  - นางทิพย์รัตน์ คำทิพย์
51.ทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำปาง  - นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
 - นายดวงเด่น พิจอมบุตร
52.เจริญศิลป์ จ.แพร่  - นางชนิกานต์ ธรรมจักร์
53.ม่วงไข่พิทยาคม จ.แพร่  - นายคมสันต์ รินฤิทธิ์
 - นายศรัณย์ เสนาป่า
54.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ.น่าน  - นางปวีณา ปิ่นทอง
 - นางธัญจิรา ท้าวหน่อ
 - นายเอกรินทร์ สงคราม
55.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย  - นายธีรพัฒน์ ขันใจ
56.สังวาลย์วิทยา จ.แม่ฮ่องสอน  - นางสาวภคมล นนท์ศรี
 - นายสุรินทร์ อินต๊ะวงค์
57.ตะกั่วป่า จ.พังงา  - นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์
 - นางสาวกลางทอง สุขเจริญNew Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง