ใบสำคัญรับเงินในประกอบกับขอรับเงินรางวัล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 [11/08/2563,14:56:53]
ประกาศ!ปิดรับสมัครโคงงานทุกประเภทภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น. [11/08/2563,15:06:48]
แจ้งให้ทราบ!! ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. [07/08/2563,16:08:56]
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน! [07/08/2563,15:15:31]
โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 [24/07/2563,14:37:56]
หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ปี 2563 [02/07/2563,10:59:47]
เปิดรับสมัครการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563 ถึง วันที่ 10 ส.ค. 2563 นี้เท่านั้น!!!! [02/07/2563,10:52:07]ตารางเวลาถ่ายทอดสดงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ประจำปี 2563 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายการแข่งขัน !!! คลิ๊กชื่อรายการแสดงรายละเอียด !!! จำนวนลงทะเบียน ผลการแข่งขัน
ร.ร. ทีม ผู้แข่ง
1.วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23401, 23416 และ 23418
25 25 25
2.วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23403 และ 23405
19 19 19
3.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 11.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคารที่ 5 ชั้น 1 โถงทางเดิน
9 9 27
4.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 11.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคารเรียน 5 ชั้น 1 โถงทางเดิน
11 11 33
5.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
4 4 12
6.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
13 13 39
7.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
17 17 51
8.STEM Challenge Competition 2020 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :09.00 - 10.00 น.
เวลาแข่งขัน :10.00 - 12.30 น.
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคารเรียน 45 (ตึกหลังคณะวิทยาศาสตร์)
15 15 15
9.การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.00-13.30
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 10.30 น. และรอบที่ 2 13.30-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 อาคาร 45 ห้อง 4542 และ 4543 รอบที่ 2 อาคารศูนย์วิทย์ฯ (อาคาร 23) ห้อง 23301 และ 23303
23 23 44
10.การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :21 ส.ค. 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.00-13.30
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00-15.00 น. และ รอบที่ 2 13.30-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 อาคาร 45 ห้อง 4542 และ 4543 และ รอบที่ 2 อาคารศูนย์วิทย์ฯ (อาคาร 23) ห้อง 23301 และ 23303
17 17 33
11.เครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ “สวยบินได้” ระดับไม่กำหนดระดับชั้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 12.30 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบออนไลน์
13 13 26
12.การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :4,9,16 และ 18 กันยายน 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบออนไลน์
3 3 9
13.การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :4,9,16,18 กันยายน 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบออนไลน์
5 5 15
14.โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :9 กันยายน 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบออนไลน์
1 1 3
15.โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :9 กันยายน 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบออนไลน์
2 2 6
16.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.30-14.00
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 รอบคัดเลือก เวลา 9.00 – 11.00 น. อาคารที่ 5 ชั้น 4, รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 23101 คณะวิทยาศาสตร์
24 24 24
17.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.30-14.00
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 อาคารที่ 5 ชั้น 4 และรอบที่ 2 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 23101 คณะวิทยาศาสตร์
17 17 17
18.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.30-14.00
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 อาคารที่ 5 ชั้น 4 และรอบที่ 2 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 23101 คณะวิทยาศาสตร์
21 21 21
รวม 49 239 419  
โรงเรียน/สถาบัน ผู้ประสานงาน
1.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่  - ครูศิริลักษณ์ ตันหล้า
2.มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) จ.เชียงใหม่  - นางสาวสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
3.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  - นางสาวอังคณา สิงห์น้อย
4.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จ.ลำพูน  - นางอารีวรรณ หวังดี
 - นายอมรเทพ ถาน้อย
 - นางสาวพัชาราภรณ์ ทองสมนึก
5.ทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน  - นายภิญโญ สุวรรณ์
 - นางณัฐกานต์ นันตากาศ
 - นางสาวพลับพลึง ปละอุด
6.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  - นายจรัส คำอ้าย
 - นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
 - นางสาววรัญญา เป็งปิง
7.เวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน  - นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา
 - นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภา
 - นางสาวจิตรา สมพิงค์
8.นาทรายวิทยาคม จ.ลำพูน  - นายดลนชัย ยาวิชัย
9.น้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูน  - นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
 - นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง
 - นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ
10.สบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง  - นางสาวพัชราพร จามรี
 - นางสาวสุพิศ แก้วบุญเรือง
New Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง